ติดต่อเรา

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
390 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์ 056-623858 ต่อ 107